Senaste årsmötesprotokollet

Protokoll fört vid
Familjeföreningen Concordia Catholicas
årsmöte hållet i Marie bebådelse
2014-09-16

1. Öppnande
Sittande ordförande Jozef Saers öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Val av ordförande, sekreterare och justerare för mötet
Till förtroendevalda för mötet valdes:
Ordförande:  Jozef Saers
Sekreterare: James Blom
Justerare:     Henrik Amberg och Maj Wallin.

3. Föregående årsmötes protokoll
Protokollet från årsmötet 2013 lästes upp av Jozef Saers, varefter det lades till handlingarna.

4. Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen för det gångna året hade delats ut, varför det inte ansågs nödigt att läsa den högt. Efter enskild läsning, lades den till handlingarna.

5. Redogörelse för föreningens ekonomi
Sylvia Blom redogjorde kort för föreningens ekonomi, som visar sig vara så stark att vi gått med vinst (4.119 SEK), trots en låg avgift och generösa måltider.

6. Revisionsberättelse
Ordföranden Jozef Saers läste revisorernas berättelse för det gångna året.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade att, i enlighet med revisorernas rekommendation, bevilja den avgående styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna året.

8. Fastställande av medlemsavgift
Årsmötet beslutade, traditionsenligt, att medlemsavgiften skall vara oförändrad, vilket innebär 100 för enskild medlem och 130 för medlemmar boende på samma adress.

9. Val av styrelse
Sven H. Gullman läste valberedningens föreslag till styrelse, som bestod av idel omval. Årsmötet godkände förslaget, som ser ut enligt nedan:  
Jozef Saers                         (ordförande) 
Elżbieta Şwięcicka              (vice ordförande)
Martin Melin                        (sekreterare)
Christina Malm                   (kassaförvaltare, med bokföringsstöd av Sylvia Blom)
Hans-Åke Bergström          (övr. styrelseledamot)
Edward Blom                      (övr. styrelseledamot)
James Blom                        (övr. styrelseledamot)

10. Val av revisorer
Till revisorer omvaldes Astrid Pålson och Bo Gillner, med Anita Forsberg som suppleant.

11. Val av valberedning
Till valberedning omvaldes: Sven H. Gullman (sammankallande) och Vanja Engström.

12. Övriga frågor
 
En parentation hölls för de föreningsmedlemmar som lämnat oss under året:
Inger Bengtsson
Tarras Blom
Bengt von der Burg
Vera Enaeus
Krister Janzon

En bön bads för dem och deras familjer.

Följande övriga frågor väcktes och diskuterades:
Informerades om att en ny medlemsmatrikel, eftersom intresse finns, kommer att färdigställas och utsändas till våra medlemmar, såsom förut skett med ett par års mellanrum. Precis som tidigare kommer den inte att läggas ut på nätet och det betonas att det är frivilligt, om man vill finnas med i matrikeln. Matrikelinformation medsändes i vår nästa kallelse (i oktober).

Informerades om föreningens hemsida. En uppmärksam medlem påpekade ett icke uppdaterat årtal, vilket kommer att göras up-to-date.

Under kvällen insamlades pengar till stöd för de utsatta kristna i Syrien/Irak. 

13. Mötets avslutande
Mötets ordförande, tillika återvalde ordförande, Jozef Saers avslutade mötet och tackade alla för engagerat deltagande.
 
Efter årsmötet talade fader John Mc Cormack CP på temat ”Barmhärtighet mot de fångna”, varefter en supé avåts i gemenskap.
 
 
Vid protokollet                                                                                                                           
James Blom                                                                                                                             
 
Justerat                                                                                                                                   
Henrik Amberg   

Justerat   
Jozef Saers 

Justerat    
Maj Wallin